werkwijze werkgroepen

Overlegmomenten

Op frequente basis zit de wijkraad samen (tweemaandelijks) en overloopt daar de agenda van de vergadering. Hierin staan agendapunten vermeld van diverse orde. Bewoners van de wijk die met een gezamenlijke actie een bepaalde situatie willen bespreken en hierin geholpen willen worden hoe dit verder op te nemen. Ook kunnen externen van verschillende organisaties uitgenodigd worden om toelichting te komen geven over een onderwerp die de wijk aanbeland. Deze vergaderingen worden geleid door de gespreksleider en gebeuren in aanwezigheid van de gebiedsregisseur die eventueel een aantal zaken nader kan toelichten vanuit de overkoepelende regio. De mensen die actief zijn in de werkgroepen geven een stand van zaken weer met wat zij bezig zijn. De werkgroepen die specifieker op een aantal onderwerpen ingaan. Deze verlopen dan als volgt.

Er is een moderator (niet bepaald de gespreksleider) die de gesprekken leidt Er is een persoon die verslag maakt van de vergadering en dit zo nauwkeurig mogelijk. Verslag wordt naar gespreksleider en alle moderatoren van de werkgroepen gestuurd.

Er wordt steeds naar een consensus gestreefd en er worden vanuit de werkgroepen geen beslissingen genomen die een weerslag hebben op de volledige wijkraad en/of de financiën van de wijkraad. Indien een werkgroep vastloopt op een issue, kan dit meegenomen worden naar de wijkraad. Als deze er niet uitkomt, zal de gespreksleider in overleg met de gebiedsregisseur hierin een beslissing nemen.

Ook bij de wijkraad wordt er een verslag gemaakt, dat na herlezing van een aantal leden van de wijkraad, overgemaakt wordt door de gespreksleider aan de betrokken beleidsmakers.